Jaar
verslag
2018

Woord van de Voorzitteren de Ondervoorzitter

Geachte confrater,

2018 was een druk jaar waarin talrijke projecten afgewerkt werden:

De lancering van een e-invoicingplatform dat beschikbaar is voor economische beroepsbeoefenaars en hun cliënten: Unified by Invoicing. Meer dan 600 beroepsbeoefenaars overtuigen hun cliënten om geleidelijk aan over te stappen naar de elektronische facturatie. Het IAB gaf zijn leden net dat extra duwtje in de rug zodat geen facturen meer moeten worden ingevoerd en wel tot 6 euro per factuur gewonnen werd, niet alleen voor de verzender, maar ook voor de ontvanger van de factuur.

Het IAB en het IBR hebben hard gewerkt aan de gemeenschappelijke norm IAB-IBR met betrekking tot de contractuele controle van kmo’s wanneer geen commissaris van de rekeningen werd aangeduid. Wat alleen maar ten bate komt van de ondernemingen.

De fusie IAB-BIBF

 • Voorstelling van het protocolakkoord aan de beroepsverenigingen;
 • Vertaling van dat akkoord in een tekst;
 • Goedkeuring van het voorontwerp door de Ministerraad;
 • Tot slot, een gunstig advies van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat laatste project – dat een van de belangrijkste doelstelling van ons mandaat is – werd in maart 2019 afgerond nadat het werd goedgekeurd door het Parlement. De nieuwe wet zou het IAB en het BIBF onder één Instituut huisvesten: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA).

Dit nieuwe Instituut zal de troeven van beide huidige Instituten samenbrengen; de structuur om de belangen van de leden te verdedigen, op maat van alle kantoren, wordt des te sterker.

Het toekomstige Instituut zal er vooral VOOR zijn leden zijn. U zult het dagelijkse leven op het nieuwe Instituut met andere woorden bepalen. Wij rekenen op u om uw bezorgdheden en vragen door te geven. Zet u in voor de commissies en de werkgroepen en laat de jongeren kennismaken met het beroep.

Bedankt voor uw vertrouwen!

 

 

 • Benoît vanderstichelenVoorzitter
 • Bart van coileOndervoorzitter

Bestuur

 • Raad
 • Uitvoerend comité
 • Commissarissen
 • Interinstitutencomité
 • Organigram
 • Beroep in cijfers
 • Samenstelling
 • Opvallende gebeurtenissen
 • Raadsbeslissingen

Samenstelling

RAAD 

De Raad telt veertien leden en wordt om de drie jaar door de algemene vergadering verkozen. Hij verzekert de werking van het Instituut en beschikt over alle bevoegdheden om alle daden van bestuur of beschikking te stellen die door de wet of de regelgeving niet aan zijn bevoegdheid zijn onttrokken of aan andere organen toevertrouwd.

De Raad van het Instituut kwam in 2018 11 keer bijeen. Op 7 november 2018 vond bovendien een gemeenschappelijke Raad plaats met het BIBF.

Voorzitter
Benoît Vanderstichelen

Ondervoorzitter
Bart Van Coile

Nederlandstalige leden
Denise Bauwens, Rolf Declerck, Johan De Coster, Gonda Schelfhaut, Philippe Vanclooster, Hein Vandelanotte

Franstalige leden
Jean-Marc Behaghel, Vincent Delvaux, Jean-Luc Kilesse, Sindy Maenhout, Aurore Mons delle Roche, Joëlle Van Hecke (ontslag genomen op 27 maart 2018)

Toenadering tussen de instituten

De toenadering tussen het IAB en het BIBF heeft sterke vooruitgang geboekt en doorliep in 2018 heel wat fasen:

 • Een informatievergadering met de beroepsverenigingen op 15 januari 2018
 • De meeste beroepsverenigingen hebben hun steun toegezegd.
 • De ministers Kris Peeters en Denis Ducarme starten de wetgevende werkzaamheden.
 • Er vonden onderhandelingen over de tekst van de toekomstige wet plaats met het BIBF, de bevoegde ministers, hun kabinetten en de FOD Economie.
 • De partijen gaan akkoord over een voorontwerp.
 • Alle beroepsbeoefenaars werden tijdens de roadshow in mei en juni 2018 geïnformeerd.
 • De regering ging eind juli akkoord met het wetsontwerp, waarna de tekst voor advies naar de Raad van State werd verzonden.
 • Het personeel van de twee Instituten vergaderen voor het eerst op 14 oktober 2018.
 • Op 7 november 2018 vond een gezamenlijke Raad van de twee Instituten plaats om de praktische kant van de toenadering in gang te zetten.
 • Er werd advies gevraagd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Op 4 oktober 2018 gaf de Raad van State zijn advies en op 19 december 2018 gaf de Gegevensbeschermingsautoriteit haar gunstige advies.

In 2019 zouden twee belangrijke fasen moeten doorlopen worden, met name de goedkeuring door het parlement van het wetsvoorstel en de tenuitvoerlegging van de wet goedgekeurd door de Kamer.

De fusie is een enorme uitdaging die gepaard gaat met heel wat veranderingen. Elke verandering vormt de gelegenheid om zich in vraag te stellen om de dagelijkse dienstverlening aan de leden van elk van de Instituten te verbeteren. Het doel is uiteraard om de beste aspecten van elk Instituut te verenigen.

De wensen van de voorzitters (26.01.2018)

Traditiegetrouw ontvangen de voorzitters van het IAB, het IBR en het BIBF alle gesprekspartners die zich hebben ingezet voor de economische beroepsbeoefenaars tijdens een receptie in januari. Al deze gesprekspartners, uit kantoren, de administratie, organisaties uit het maatschappelijk middenveld of privébedrijven, delen en ondersteunen bijgevolg onze doelstellingen.

Dit evenement vormt de gelegenheid om terug te blikken op het werk dat verricht werd door de Instituten, om nieuwe doelstellingen voorop te stellen en om iedereen te bedanken die door zijn inzet heeft bijgedragen aan de ondersteuning van de beroepsbeoefenaars op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, audit en controle.

De fusie is een enorme uitdaging. Het doel is om de beste aspecten van elk Instituut te verenigen.

 

Algemene vergadering (21.04.2018)

Benoît Vanderstichelen opende op 21 april 2018 de tweeëndertigste algemene vergadering van het Instituut. Meer dan 800 leden en stagiairs kwamen ernaartoe.

Ondervoorzitter Bart Van Coile en voorzitter Benoît Vanderstichelen stellen beurtelings de activiteiten voor van het Instituut in 2017 en de vooruitzichten voor 2018. De voorzitter legt uit dat in 2017 het accent lag op digitalisering, zowel voor de cliënten als voor de leden: toetreding tot BeExcellent, gebruik van Companyweb, verbetering van het e-loket, nieuwe blog, nieuw e-zine, nieuw logo. Op het vlak van de stage werden ook de tussentijdse proeven en het systeem van verdeling van de stof voor het schriftelijk bekwaamheidsexamen (de ‘rugzak’) gedigitaliseerd.

In 2018 brachten 800 leden hun stem uit op de algemene vergadering

Bart Van Coile stelt het platform Unified by Invoicing voor en legt de procedure uit die binnenkort de uitwisseling van elektronische facturen tussen de beroepsbeoefenaars en hun cliënten zal mogelijk maken.

Wat de initiatieven rond de toekomstige ontwikkelingen van het Instituut betreft, verwijst Benoît Vanderstichelen naar een lopende bespreking rond de invoering en het gemeenschappelijk beheer van een elektronisch aandelenregister, de acties van het Instituut op het vlak van de GDPR, de mogelijkheid om alle leden een gratis digitale handtekening te bezorgen en het zoeken naar een e-learningsysteem voor de stagiairs.

De ondervoorzitter benadrukt dat het Instituut ernaar streeft om zijn IT-architectuur te verbeteren, en herinnert eraan dat er een opleiding werd ingevoerd voor de voorbereiding voor de kwaliteitstoetsing. De voorzitter verduidelijkt dat er samen met het IBR een gemeenschappelijke norm werd ontwikkeld om aan de kmo’s geen controlenormen op te leggen die niet op hen zijn afgestemd. Bovendien legde het Instituut aan de minister van Financiën voorstellen voor om het systeem van de boetes te verbeteren.

Benoît Vanderstichelen haalt de punten aan rond de Europese debatten, vooral wat betreft de liberalisering van diensten, de versterking van de transfer pricing en de Europese richtlijn betreffende de tussentijdse belastingen. De spreker geeft gedetailleerde toelichting bij de deelname van het Instituut aan de Europese lobbygroepen die de belangen van het beroep behartigen: ETAF, CFE, EFAA, Accountancy Europe, IFAC, en de taak van de leden van het Instituut die er een belangrijke rol spelen.

Daarna stellen de voorzitter en de ondervoorzitter om de beurt de belangrijkste aspecten voor van het protocolakkoord dat in september 2017 werd ondertekend door de Raad van het BIBF en de Raad van het IAB en het project voor eenmaking van de twee Instituten.

Bovendien keurde de algemene vergadering de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de administratieve en procedurekosten goed. Ze keurde de kosten goed die in rekening werden gebracht voor de vervolgtoetsingen. Tot slot heeft ze een nieuw vervangend lid van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep aangeduid (zie Accountancy & Tax nr. 2/2018, pag. 6-11).

Academisch gedeelte

Dit jaar had het Instituut de eer om vicepremier Kris Peeters als spreker te verwelkomen. Hij benadrukte de essentiële taak van accountants en belastingconsulenten voor het bedrijfsleven en de economische wereld. Hij verwees naar het behoud van het hoge kwaliteitsniveau waarover het Instituut waakt, meer bepaald door de ontwikkeling van de kwaliteitstoetsing en de verplichting voor de externe leden om een opdrachtbrief op te stellen. Vanuit een bezorgdheid over de toekomst van de beroepen beschouwt de vicepremier de fusie tussen het IAB en het BIBF als een goed antwoord op de toekomstige uitdagingen (zie Accountancy & Tax nr. 2/2018, pag. 12-13)

 

 

Lancering van Unified by Invoicing (21.04.2018)

Tijdens de algemene vergadering van het IAB op 21 april 2018 gingen de inschrijvingen voor het platform Unified by Invoicing van start. In minder dan 9 maanden tijd hebben meer dan 600 accountantskantoren zich ingeschreven. Deze voorlopers passen beetje bij beetje hun manier van werken aan om op meer efficiënte wijze tegemoet te komen aan de steeds evolue- rende vraag van hun cliënten. Hebt u de stap al gezet?

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.unifiedbyinvoicing.be. U kunt zich inschrijven voor een webinar! https://app.livestorm.co/unifiedpost.

Voor meer informatie over het Unified-by-Invoicingplatform, surf naar www.unifiedbyinvoicing.be en schrijf u in voor het webinar

Congres Forum For the Future is 10 jaar geworden (21-22.11.2018)

Het IAB en het BIBF hebben deelgenomen aan de tiende editie van het congres van het Forum For the Future met een gezamenlijke stand. Bovendien organiseerden ze er ook verschillende gezamenlijke conferenties.

Tijdens die tweedaagse konden de stagiairs en de leden van beide Instituten tal van informatieve sessies bijwonen en al hun vragen stellen aan de gezamenlijke stand.

De door het IAB georganiseerde sessies handelden over de volgende onderwerpen: de toekomst van de stagiairs, de elektronische facturatie, de missie en de oprichting van een nieuw Instituut waarin het BIBF en het IAB worden samengebracht.

Het Forum For the Future is ook een gelegenheid om de leden van de Raad, de voorzitter, de ondervoorzitter en de verschillende medewerkers van de Instituten te ontmoeten, en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Het is ook een plaats van uitwisseling tussen confraters.

De jaarlijkse ‘drink van de voorzitters’, die op donderdag 22 november plaatsvond, was het ideale moment om mekaar te ontmoeten

Overzicht van de Raadsbeslissingen

Deontologie

 • Handelsactiviteiten en functies van bestuurder en beheerder
 • Middelenvennootschap
 • Naleving van de deontologie bij het aangaan van rechtsbijstandsverzekeringen die fiscale controle van de cliënt indekken

Gemeenschappelijke controlenormen voor KMO's

Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht

Lijst van stagiairs voortaan publiek toegankelijk

 • Beheer van uw (professionele) gegeven
 • Waarom een lijst publiek maken?
 • Duurtijd stage

Wetsontwerp wetboek van vennootschappen en verenigingen in de kamer

Nieuw insolventierecht - WCO wordt PGR: what's in a name?

Stage: ondertekening stageovereenkomst door de professionele vennootschap

 • Beschermingsclausule
 • Ondertekening stageovereenkomst door de vennootschap

GDPR-werkgroep

 

Meer info in het pdf-bestand

Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Instituut. Dat omvat de afhandeling van de lopende zaken, het toezicht op de financiële toestand van het Instituut, de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad en de leiding van het personeel.

De Raad van het Instituut kan ook bepaalde opdrachten delegeren aan het uitvoerend comité, behalve de opdrachten die door de wet of een reglement uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de Raad of aan een ander orgaan.

Samenstelling 

Voorzitter
Benoît Vanderstichelen

Ondervoorzitter
Bart Van Coile

Nederlandstalige secretaris-penningmeester
Johan De Coster

Franstalige secretaris
Jean-Luc Kilesse

Leden
Hein Vandelanotte (Nederlandstalig lid) Vincent Delvaux (Franstalig lid)

 

Commissarissen

De algemene vergadering verkiest elk jaar een Nederlandstalige en een Franstalige commissaris. Het mandaat kan twee keer worden hernieuwd. De commissarissen gaan het ontwerp van de jaarrekening na voor de voorlegging aan de Raad, nadat het in eerste instantie werd voorgelegd aan de secretaris-penningmeester. Het verslag over de verificatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Rudi Leys en Angélique Tibo werden respectievelijk aangeduid als respectievelijk Nederlandstalige effectieve en Franstalige effectieve commissarissen.

Interinstitutencomité IAB-IBR-BIBF

Het Interinstitutencomité, dat opgericht is bij artikel 53 van de wet van 22 april 1999, verenigt alle voorzitters, ondervoorzitters en directeurs van de drie Instituten.

In de loop van 2017 en onder het voorzitterschap van het BIBF vonden vier vergaderingen plaats (op 29 maart, 14 juni, 13 september en 29 november).

De agenda van deze vergaderingen bestaat uit drie grote rubrieken.

Nieuws van de Instituten
In deze rubriek stelt elk Instituut de voornaamste elementen van zijn activiteit tijdens de verstreken periode voor.

Nieuws op het vlak van de wetgeving
In 2017 hebben de drie Instituten de evolutie van de wetgeving opgevolgd in de volgende domeinen:

 • Het insolventierecht
 • De omzetting van de vierde antiwitwasrichtlijn
 • De wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen
 • De wijzigingen aan de wet van 22 april 1999

Andere kwesties van gemeenschappelijk belang

 • Tax-cificatie: de verschillende werkgroepen kwamen samen met de vertegenwoordigers van de Instituten en van de FOD Financiën
 • Forum for the Future: evaluatie van de editie 2016 en voorbereiding van de editie 2017
 • Samenwerking met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen
 • IFAC-Council van 15 en 16 november 2017
 • Synergiën tussen de verschillende Instituten
 • Leden-Natuurlijke personen
 • Stagiairs

Leden-Natuurlijke personen

 • Verdeling per titel

  Accountants787
  belastingconsulenten1198
  accountants-belastingconsulenten4325
 • Verdeling per geslacht

  vrouwen1846
  mannen4374
 • Verdeling interne/externe leden

  interne leden1889
  externe leden4331
 • Verdeling per taalrol

  Franstalige leden2214
  Nederlandstalige leden4006

Stagiairs

 • Verdeling per titel

  stagiairs-belastingconsulenten402
  stagiairs-accountants1527
 • Verdeling per geslacht

  vrouwen906
  mannen1023
 • Verdeling per taalrol

  Franstalige stagiairs600
  Nederlandstalige stagiairs1329

Commissies

 • Kwaliteit
 • Stage
 • Technische en beroepsgerelateerde commissies
 • Communicatie
 • Rechtspraak en alternatieve geschillenbeslechting
 • Servicedesk
 • INTERNATIONALE INSTELLINGEN

Commissie kwaliteitstoetsing

De Commissie kwaliteitstoetsing is belast met de organisatie van de kwaliteitstoetsing binnen het Instituut zoals bepaald in onze wet van 22 april 1999 en volgens de gelijknamige norm.

Functie

De commissie werkt voorstellen van procedures en instructies uit en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad. Daarnaast kan ze de nodige werkinstrumenten opstellen teneinde haar werkzaamheden op optimale wijze uit te voeren.

De Commissie kwaliteitstoetsing dient een jaarlijks toetsingsprogramma op te stellen dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de Raad.

Op basis van de uitgevoerde toetsingen en de verslagen van de toetsers stelt de commissie telkens een eindoordeel op. Dat eindoordeel wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Ten slotte is de commissie verantwoordelijk voor de opleiding van de aangestelde toetsers en de opvolging van hun werkzaamheden.

De commissie komt normaal een keer per maand samen.

Commissie van begeleiding en toezicht

De commissie heeft twee doelen: enerzijds zo veel mogelijk confraters aanmoedigen om zo veel mogelijk wettelijke op- drachten uit te voeren en anderzijds de kwaliteit van de afgeleverde controleverslagen nog verder te verbeteren.

Vanuit de commissie blijven wij daarom het accent leggen op begeleiding en ondersteuning van onze leden die dit soort op- drachten uitvoeren.

Commissie permanente vorming

De doelstelling van de Commissie permanente vorming bestaat erin om enerzijds te zorgen dat de leden kunnen beschikken over een kwalitatief en uitgebreid aanbod van opleidingen, via de erkenning van vormingsoperatoren en -activiteiten, teneinde hun beroepskennis te vervolmaken, en anderzijds de voortdurende begeleiding en opvolging van de leden inzake hun verplichtingen met betrekking tot hun permanente beroepsopleiding. Indien zich een probleem voordoet om aan deze verplichting te voldoen, zal de commissie in overleg met het lid een oplossing zoeken.

Commissie antiwitwas

In 2018 heeft de Interinstitutencommissie antiwitwas zich voornamelijk toegelegd op de volgende punten:

De concrete impact van de nieuwe antiwitwaswetgeving op de economische beroepen
Het accent lag op de versterking van de risicogebaseerde aanpak (door een procedure in twee stappen met een algemene risicobeoordeling en een individuele risicobeoordeling). De nieuwe versie van de antiwitwasregelgeving voorziet ook een aanpassing van de interne procedures van de kantoren. Bij de algemene risicobeoordeling op het niveau van het kantoor moet rekening worden gehouden met de supranationale risicoanalyse, en met de aard van de uitgevoerde activiteiten, met de kenmerken van de klanten, met de kanalen voor klantrelaties om procedures ter voorkoming van het wit- wassen van geld vast te leggen die in verhouding zijn tot de risico’s. Vervolgens bepaalt de individuele risicobeoordeling per klant de intensiteit van de duediligencemaatregelen die van geval tot geval moeten uitgevoerd worden.

De uitwerking van de nieuwe modeldocumenten en -procedures waarvan de opvolging door de leden is aanbevolen zodat ze kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe wet ter voorkoming van het witwassen van geld.

De commissie heeft een ontwerpreglement AWW opgesteld dat begin 2019 ter beschikking werd gesteld van de leden op de website van het IAB en op BeExcellent (in afwachting van goedkeuring door de HREB). Bovendien heeft de Commissie AWW een document goedgekeurd rond de beperking van betalingen in contanten en de procedure die moet gevolgd worden indien de specifieke wettelijke bepalingen ter zake niet worden nageleefd. Dit document werd begin januari 2019 gepubliceerd op de website van het Instituut.

(Français)

Commission d'accompagnement et de surveillance

L’objectif de la commission est double : d’une part, encourager le plus grand nombre de confrères et consoeurs à accomplir le plus de missions légales possible et, d’autre part, améliorer encore la qualité des rapports fournis.

Président
Johan De Coster

Vice-président
Vincent Delvaux

Membres francophones
Pierre Chapaux, André Cnudde (conseiller technique),
Raymond Ghysels (conseiller technique),
Trâm Nguyen

Membres néerlandophones

Luc Ceulemans (conseiller technique), Filip Dergent, Jacques Hellin, Jacques Lievens, Marc Van Gysel

(Français)

 

Avec un nouveau Code des sociétés et des associations, nous attendons pour 2019 un nouveau record en termes de rapports

(Français)

Commission de formation continue

L’objectif de la Commission de formation continue est, d’une part, de veiller à ce que les membres aient accès à un large éventail de formations de grande qualité – par l’agréation des opérateurs et des activités de formation – destinées à perfectionner leurs connaissances professionnelles ; d’autre part, d’assurer l’accompagnement et le suivi permanents des membres en ce qui concerne leurs obligations en matière de formation professionnelle continue. En cas de problème pour se conformer à cette obligation, la commission recherchera une solution en concertation avec le membre.

(Français)

Président
Rolf Declerck

Vice-président
Bernard Denys

Membres francophones
Jean-Marc Behaghel, Etienne Claes, Valérie Cochaux, Sandrine Seghers

Membres néerlandophones
Herman De Cnijf, Ivan Massin, Freddy Noterman,
Ludo Van Den Bossche

 

La priorité en 2019 : réduire significativement la charge administrative pour les membres et l’Institut en matière d’introduction et de suivi de la formation continue

Stagecommissie

De Stagecommissie werd opgericht door de wet van 22 april 1999 en door het koninklijk besluit van 8 april 2003. Ze volgt de beroepsopleiding van de stagiairs en ziet erop toe dat ze hun wettelijke verplichtingen nakomen.

Samenstelling 

Voorzitster
Joëlle Van Hecke (ontslag op 27 maart 2018)

Nieuwe voorzitter
Leon Kerfs (ad interim tot het einde van het mandaat in 2019)

Nieuwe ondervoorzitter
Dino Tironi (ad interim tot het einde van het mandaat in 2019)

Effectieve leden Nederlandstaligen
Jean-Marie Hillewaere, Staf Jongen, Kathleen Peirsman, Gonda Schelfhaut, Patrick Vanderperre

Effectieve leden Franstaligen
Didier Bouckaert, Michel Detry, Benoît Devaux , Jean-Marc Marechal, Evelyne Paquet

 

 

Plaatsvervangende leden Nederlandstaligen
Albert Bauwens, Gert Carmans, Anse Mertens, Chantal Smits, François Vermeiren

Plaatsvervangende leden Franstaligen
Marianne Chanoine, Micheline Claes, Sindy Maenhout (vertegenwoordigster van de Raad), Véronique Martens, Dorian Terrier

 

Technische en beroepsgerelateerde commissies

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen un een nieuw jasje en met een nieuwe samenstelling

Door middel van adviezen en aanbevelingen draagt de CBN bij tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en tot de bepaling van wat een regelmatige boekhouding is, en dit ten aanzien van zowel de ondernemingen en de vennootschappen als van de (internationale) verengingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze wettelijke opdracht voert zij uit op verzoek van de regering of het parlement, of op eigen initiatief.

Commissie members in business (MIB) 

De commissie members in business organiseerde in 2018 het event ‘The digital way forward’, met presentaties over elektronisch factureren, blockchaintechnologie en documentmanagement. Het event had plaats op 21 maart 2018 in Gent en op 23 april 2018 in Louvain-la-Neuve. Een interview met member in business Bart Vanheste werd gepubliceerd in Accountancy & Tax, 2018/1.

De Commissie stippelde in de loop van 2018 een visie uit. Ondersteund door de “self-assessment evaluation tool” van IFAC, werd een strategische oefening gehouden.

Dat resulteerde onder meer in een jaarplan voor 2019. Een duidelijke identificatie van de ledengroep MIB, een aangepaste interne en externe communicatie voor de MIB, het opleidingstraject en de permanente vorming beter laten aansluiten bij de actuele behoeften van de MIB: voor deze concrete doelen werden ook middelen gevraagd. De Raad van het IAB keurde dit jaarplan goed op 8 januari 2019.

Commissie gerechtelijke expertise

Als gevolg van de publicatie van het koninklijk besluit dat de voorwaarden vastlegt voor toegang tot het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, heeft de commissie haar werkzaamheden kunnen hervatten. Het doel van de commissie is het bieden van een opleiding aan economische beroepsbeoefenaars die de toelating hebben om gerechtelijke expertises in boekhoudkundige aangelegenheden uit te voeren (accountants en bedrijfsrevisoren).

De commissie heeft het programma bepaald en de sprekers voor de opleiding aangeduid. Het erkenningsdossier werd verzonden naar de FOD Justitie en we wachten op de goedkeuring om definitief de data vast te leggen voor de verschillende sessies.

De start is voorzien voor het voorjaar van 2019. De opleiding volgen zal toegang geven tot het definitief nationaal register voor gerechtsdeskundigen, eens de erkenning is verkregen. Dit is belangrijk, want op termijn zullen enkel de personen die zijn ingeschreven in het register kunnen aangeduid worden als gerechtsdeskundige. 

Communicatie

IAB op sociale media 

De balans 2018 van het IAB over de sociale netwerken is zeer positief:

Het aantal personen dat abonnee is van het IAB op LinkedIn is meer dan verdubbeld tot bijna 2.800 personen. Steeds meer leden en niet-leden geven opmerkingen en reacties bij onze publicaties die meestal handelen over brandend actuele thema’s.

Neem uw smartphone en word follower, abonnee of liker

Op Facebook zijn we in één jaar van 0 naar meer dan 600 abonnees gegaan. Dat is goed, maar het IAB kan nog beter! Via dit kanaal zullen we proberen steeds meer ondernemers te bereiken om hen te overtuigen van het belang van samenwerking met een economisch beroepsbeoefenaar.

Op Twitter is het een beetje moeilijker: we denken dat we minder actieve leden hebben op dit kanaal. Twitter wordt echter intensief gebruikt door journalisten en politici, wat ons toelaat om er gerichte boodschappen te verspreiden.

Indien u nog geen follower, abonnee of liker bent, neem dan snel uw smartphone en ga naar:

Commissie BeExcellent

Het IAB gebruikt BeExcellent om alle documentatie, modellen, normen, regelgeving, opdrachtbrieven, cliëntendossiers, antiwitwas, GDPR, enz. ter beschikking te stellen van zijn leden.

Aan de ene kant van BeExcellent staat het IAB als leverancier van de tools die de leden kunnen helpen bij de uitoefening van het beroep als accountant en/of belastingconsulent.

Aan de andere kant van BeExcellent staat het kantoor dat een eigen unieke toegang heeft via een beveiligde URL. Het kantoor kan de documentatie van het IAB binnenhalen, updaten, raadplegen en eventueel aanpassen aan de kantoorsituatie. Daarnaast kan het kantoor ook eigen documenten en modellen toevoegen aan de eigen BeExcellent-omgeving en ontstaat er op die manier een elektronisch kantoorhandboek die gedeeld wordt met alle medewerkers.

Ook de vragenlijsten voor de kwaliteitstoetsing zijn terug te vinden in BeExcellent.

Het voordeel van dit platform is dat het IAB wijzigingen in de documenten op een efficiënte manier kan doorgeven aan de leden, zodat zij updates van het IAB kunnen vergelijken met de huidige versie.

Om de inhoud van het BeExcellent-platform uit te breiden en up-to-date te houden conform de (steeds veranderende) verwachtingen van het beroep, werd in 2016 de commissie BeExcellent in het leven geroepen.

Wat is de opdracht van de commissie BeExcellent?

De kerntaak van deze commissie is om berekeningsmodellen, juridische documenten, tabellen, standaardbrieven en checklists op te stellen. Sommige daarvan werden al gepubliceerd op het BeExcellent-platform, zoals de brief in het kader van de meldingsplicht voor ondernemingen in moeilijkheden, de voorbeeldverslagen van de bijzondere algemene vergadering en de handleiding GDPR. Deze modellen zijn bestemd om de leden te helpen. Ze zijn in geen geval bedoeld als officieel standpunt van het IAB.

De commissie heeft ook de opdracht om de bestaande inhoud in BeExcellent te updaten. Zo heeft de commissie in 2018 onder andere een update gedaan op het afsluitingsprogramma en op de jaarcyclus. De commissie werkt ook aan de update van de opdrachtbrieven en de handleiding kantoororganisatie. 

Organen

Tuchtcommissie

Accountants en/of belastingconsulenten die hun beroepsverplichtingen niet nakomen, kunnen een tuchtstraf oplopen. Die wordt opgelegd en vastgesteld door onafhankelijke tuchtorganen, voorgezeten door een magistraat.

 

Commissie van beroep

Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie (accountants en belastingconsulenten) en van de Stagecommissie (stagiairs) wordt beroep ingesteld bij de Commissie van beroep. Deze commissie neemt eveneens kennis van verzoeken tot eerherstel inzake veroordelingen tot tuchtstraffen die niet vatbaar zijn voor uitwissing (schorsing en schrapping).

Overzicht Tuchtrechtspraak

Onafhankelijkheid

Retentie

 • Bijzondere opdracht voorzien door het Wetboek van vennootschappen – Schijnbare onafhankelijkheid
 • Opdracht van opstelling van de jaarrekening – Invloed van een derde vennootschap
 • Opdracht van opstelling van de jaarrekening en fiscale opdrachten - Patrimoniumvennootschap van het lid
 • Opdracht van opstelling van de jaarrekening en fiscale opdrachten – Lid bezit aandelen of deelnemingen van de cliënt
 • Misbruik maken van gelden van de cliënt voor eigen doeleinden.
 • Afhankelijkheid van beperkt aantal cliënten – permanente administratief en financieel beheerder van de cliënt

 

Retentie

 • Niet-betaalde honoraria
 • Overdracht van de gegevens uit de boekhoudsoftware van de klant naar de opvolger
 • Overdracht van de gegevens uit de boekhoudsoftware van de klant naar de opvolger - Niet-betaalde honoraria
 • Ter beschikking stellen van kopies (permanent dossier) aan de opvolger en niet-betaalde honoraria

Beroepsgeheim - Discretieplicht

Niet-meewerken aan de kwaliteitstoetsing - Gebrek aan permanente vorming - Mandaat in een niet-erkende vennootschap - Gebrek aan waardigheid

Niet-erkende vennootschap

Uitoefenen van de activiteiten van accountant-belastingconsulent via een niet-erkende vennootschap en medewerking aan onrechtmatige uitoefening van het beroep

Tuchtprocedure

 • De tuchtrechter kan uitspraak doen over zaken die niet werden gevraagd
 • Verzet

Eerherstel

Rechtspraak betreffende de bescherming van de beroepstitels

Bescherming van het beroep

 1. Niet-erkende fiscale adviseurs worden niet onderworpen aan de (nieuwe) antiwitwaswet: IAB stapt naar Grondwettelijk hof
 2. Rechterlijke uitspraken verkregen op het vlak van bescherming van het beroep

Gerechtelijke ontbinding

Correctionele veroordeling

Schadevergoeding en interesten

 

Arbitragecommissie

Nederlandstalige kamer

Voorzitter
Luc De Decker, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Leden
Stefaan Cloet, advocaat aan de balie van Brussel Jacques Hellin, accountant en belastingconsulent

Franstalige kamer

Voorzitter
Marc-Olivier Pâris, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Dinant en Marche-en-Famenne

Leden
Renaud Thüngen, advocaat aan de balie van Brussel Sandrine Seghers, accountant en belastingconsulent

Om een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, doet de Arbitragecommissie uitspraak over ereloongeschillen tussen accountants en/of belastingconsulenten en hun cliënten. De commissie biedt de mogelijkheid om conflicten op te lossen, vaak via een minnelijke schikking. Een ander voordeel bestaat eruit dat adviezen worden geformuleerd die rechtstreeks betrekking hebben op het beroep.

Verzoeningscommissie

Geschillen tussen externe accountants/belastingconsulenten kunnen, met instemming van beide partijen, worden voorgelegd aan een verzoeningscommissie (artikel 24 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichten- leer der accountants).  

Servicedesk

De servicedesk fungeert als eerstelijnshulp voor alle leden en stagiairs van het IAB. De dienst begeleidt hen in de eerste plaats bij problemen rond het informatie- en uitwisselingsplatform en rond de toegang tot BeExcellent, App4Acc en Companyweb.

Bovendien worden de suggesties, vragen en frustraties van de leden en de stagiairs verzameld en gecentraliseerd. Met die informatie stelt het Instituut tijdens de driemaandelijkse overlegvergaderingen met de FOD Financiën oplossingen voor.

De servicedesk is dagelijks bereikbaar tussen 9 uur en 17 uur via servicedesk@iec-iab.be.

IAB

Coördinerende vergadering van de internationale vertegenwoordigers (29.11.2018)
Zoals steeds komen alle internationale vertegenwoordigers van het IAB één keer per jaar samen tijdens een formele vergadering. Dit is de gelegenheid om hen enkele prioriteiten voor te stellen en om feedback te krijgen over de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen waarin ze actief zijn.
In 2019 wil het IAB het accent leggen op de verspreiding van de controlenormen bij de kmo’s.

Dîner des belges
De avond voor de algemene vergadering van Accountancy Europe hebben beide Belgische Instituten (IAB-IBR) naar goede gewoonte de vertegenwoordigers van de andere Europese beroepsinstituten uitgenodigd voor een walkingdinner. Dit diner is vooral bedoeld om de banden tussen de Europese beroepsbeoefenaars te versterken.

Tijdens zijn toespraak heeft ondervoorzitter Bart Van Coile vooral de nadruk gelegd op de diversiteit in de meest brede zin van het woord en op de belangrijke verwezenlijkingen van Accountancy Europe.

Accountancy Europe

Accountancy Europe is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in België die op dit moment 51 leden telt die verspreid zijn over 37 landen. In België zijn het IAB en het IBR leden. Accountancy Europe behartigt de belangen van zijn leden in de Europese Unie (EU-Commissie, EU-Parlement, EU- Raad), de OESO en de internationale standard-setting boards die normen uitvaardigen.
Christine Cloquet is raadslid binnen Accountancy Europe.

Werkgroepen binnen accountancy Europe waarin IAB-leden actief zijn

Tax Policy Group
Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op fiscaal gebied met betrekking tot grensoverschrijdende constructies die het voorwerp uitmaken van een aangifte, in het bijzonder door de fiscale tussenpersonen

Deze richtlijn verplicht de lidstaten om een minimumstandaard te voorzien die de mechanismen van belastingontduiking of agressieve fiscale planning aan het licht brengt. Het gaat om de aangifte van informatie over grensoverschrijdende fiscale constructies met een potentieel agressief karakter voordat deze constructies effectief worden uitgevoerd. De lidstaten moeten ten laatste tegen 31 december 2019 de wettelijke, regelgevende en administratieve bepalingen publiceren die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de richtlijn. Ze moeten deze bepalingen toepassen vanaf 1 juli 2020.

Een praktische gids in de vorm van een Factsheet van 10 pagina’s met de titel Tax Intermediaries Reporting Cross-Border Planning met betrekking tot de omzetting van deze richtlijn is beschikbaar via de website www.accountancyeurope.eu.

Task Force
In 2018 gaf de VAT TASK FORCE toelichting bij, en voerde ana- lyses uit van enkele belangrijke thema’s, zoals hierna samen- gevat.
We bespraken en analyseerden de grensoverschrijdende ge- volgen van de vele processen voor het Europees Hof van Justitie met betrekking tot btw.
Accountancy Europe heeft een btw-factsheet gepubliceerd dat een overzicht geeft van alle huidige initiatieven van de EU op het vlak van btw.
Deze btw-voorstellen hebben verschillende doelstellingen. Een aantal streven naar het verbeteren van de concurrentiekracht van de Digital Single Market en andere naar het verhogen van de grensoverschrijdende handelsactiviteiten van kleinere bedrijven.
Een aantal bepalingen pakken zwakke punten of ongelijkheden in het huidige btw-systeem.
Uiteindelijk werden na een kwarteeuw besprekingen en onder- handelingen voorstellen voor een definitief btw-stelsel ingediend om het Europese btw-systeem te moderniseren en meer doeltreffend te maken bij de strijd tegen fraude.

In 2018 werden onder meer, de volgende thema’s besproken:

 • Maatregelen voor vereenvoudiging van e-commerce (goedgekeurd door de EU-Raad en van kracht vanaf 1 januari 2019);
 • Vier ‘quick fixes’ op het vlak van btw (goedgekeurd door de EU-Raad en van kracht vanaf 1 januari 2020 (‘call-off’ stock, problemen met btw-identificatie, standaardcriteria voor kettingverkopen en bewijs van IC levering);
 • Fraudebestrijdingsmaatregelen (goedgekeurd door de EU Raad) die van kracht zullen zijn vanaf 1 januari 2021: online marktplaatsen gezamenlijk aansprakelijk maken voor btw verschuldigd op afstandsverkoop;
 • Besprekingen rond de btw-status van onafhankelijke groep van personen (artikel 132 (1) f) van de btw-richtlijn;
 • Voorstel voor een geharmoniseerde maximumdrempel voor de btw van € 85.000
 • Voorstel voor een nieuwe geharmoniseerde definitie van “kleine onderneming”
 • Het definitieve btw-stelsel inclusief het concept gecertificeerde belastingplichtige (certified taxable person, CTP).

Tot slot stelde de EU-Commissie op 12 december 2018 bijko- mende maatregelen voor om btw-fraude in de sector van de e-commerce te bestrijden. Deze maatregelen zijn erop gericht om aanbieders van betalingsdiensten optimaal aan te zetten tot meer compliance op het vlak van btw. De Commissie benadrukt dat betalingsintermediairs zoals aanbieders van credit cards en domiciliëringen beschikken over een immense hoeveelheid gegevens over online transacties die de fiscale administraties binnen de EU zouden kunnen helpen om btw-verplichtingen op te leggen bij grensoverschrijdende verkoop van goederen en diensten. Derden die in het bezit zijn van betalingsinformatie kunnen de fiscale administraties bijgevolg een volledig beeld geven van online aankopen om hen te ondersteunen bij het naar behoren uitvoeren van hun taak van opvolging van com- pliance met btw-verplichtingen op e-commerce levering van goederen en diensten. Een thema dat zeker nog zal vervolgd worden...

Het IAB wordt binnen de werkgroep vertegenwoordigd door Yves Bernaerts.

Anti-Money Laundering Working Party
Vertegenwoordigers: Jos de Blay, Patrick Van Haudt, Roger Lassaux en Axelle Dekeyser
Het Instituut wordt vertegenwoordigt binnen de Europese organisatie van het beroep van accountants en bedrijfsrevisoren, Accountancy Europe, en het neemt deel aan de vergaderingen, conference calls, debatten - georganiseerd in het kader van de AML working party – en aan de opstelling van position papers verspreid via de website van Accountancy Europe.

Professional Ethics and Competence Working Party
Deze werkgroep van Accountancy Europe[1]  houdt zich bezig met deontologische kwesties en met kwesties inzake de toe- gang tot het beroep en de vereiste kwalificaties.

Voor meer informatie over de activiteiten van Accountancy Europe: www.accountancyeurope.eu.

[1] 6 Nieuwe benaming, vanaf december 2016 van de European Federation of Accountants (FEE).

European Federation of Accountants end Auditors for SEM'S (EFAA)
Het IAB werd eind 2018 effectief lid van de EFAA.
Het doel is de accountants die actief zijn binnen kmo’s te ondersteunen: enerzijds door strategische lobbying bij de Europese instellingen ten behoeve van de beroepsbeoefenaars in dienst van kmo’s, en anderzijds door het opstellen en versprei- den van informatie en bewustmakingsfiches op het vlak van de digitale evolutie van het beroep.

Onze vertegenwoordigers binnen de werkgroepen van de EFAA zijn:

 • Johan De Coster: ‘Accountant Expert Group’ en ‘Assurance Expert Group’;
 • Noël De Rudder: ‘Digital Working Group’.

Franse ordre des experts-comptables (73ste Congres in Clermont-Ferrand: 10-12 oktober)
Een delegatie van de IAB ging in oktober naar Clermont-Ferrand voor het jaarlijkse congres van de Franse Conseil supérieur van de Ordre des experts-comptables. In 2018 ging de aandacht van de Conseil supérieur naar de strategie voor de toekomst van het beroep.

Confédération Fiscale Européenne
De CFE, opgericht in 1959 en met België als een van de stichtende leden, is een internationale vereniging zonder winst- oogmerk (ivzw) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in Brussel. Ze telt 30 lidorganisaties uit 24 Europese staten en vertegenwoordigt meer dan 200.000 belastingconsulenten.

Voor meer informatie over de activiteiten van de CFE: www.taxadviserseurope.org

International Federation of Accountants (IFAC)
De IFAC heeft meer dan 175 organisaties die lid of aangesloten zijn in meer dan 130 landen en bijna drie miljoen beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen die hun activiteiten uitoefenen als zelfstandige, als werknemer, bij de overheid, of in een academische functie. De IFAC zet zich in ten dienste van het alge- meen belang door op wereldniveau de beroepen binnen het domein van accountancy en audit te stimuleren om kwalitatief hoogstaande diensten aan te bieden.

Meer informatie: www.ifac.org.

International Fiscal Association (IFA)
De activiteiten van de IFA, opgericht in 1938, behelsen de studie van het fiscaal recht en de fiscale rechtsvergelijking, evenals de economische en financiële aspecten van de fiscaliteit.

Meer informatie over de activiteiten van de IFA vindt u op: www.ifa-belgium.eu.

European Tax Adviser Federation (ETAF)
De ETAF vertegenwoordigt de belangen van belastingconsulenten in heel Europa. De werkzaamheden leggen dus de nadruk op lobbying en op het delen van specifieke kennis met de belastingconsulenten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de projecten rond reglementering van diensten en de aangifte van grensoverschrijdende constructies.

Fédération Internationale des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones (FIDEF)
De voorzitter van de IAB werd in 2018 verkozen tot ondervoorzitter van de FIDEF, de internationale federatie van de Franstalige accountants en revisoren. Deze organisatie heeft als hoofddoel het promoten en verspreiden van de internationale normalisatie door de publicatie van teksten opgesteld in het Frans. De FIDEF staat meer bepaald in voor de vertaling van de internationale normen.

Belgisch-nederlandse gespreksgroep
De Belgische Instituten, het IAB en het IBR, ontmoeten twee keer per jaar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Tijdens deze ontmoetingen worden actuele problemen en de evolutie van de beroepen in beide landen besproken. De IAB-delegatie is samengesteld uit Bart Van Coile (ondervoor- zitter), André Bert (erevoorzitter), Johan De Coster (lid van het uitvoerend comité) en Fabienne Cleymans (adjunct-directeur).

Publicaties 2018

 • Accountancy & Tax
 • E-zine

E-zine

Het e-zine bevat een overzicht van de informatie die gepubliceerd wordt op onze nieuwe actualiteitenblog. Deze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.