Jaar
verslag
2017

Woord van de Voorzitteren de Ondervoorzitter

Dynamische en interactieve communication : BE.ACCOUNTANTS - BE.TAX ADVISORS

In 2017 hebben we een nieuw logo en tevens ook een nieuw uniek label voor onze beroepen voorgesteld: Be.Tax Advisors en Be.Accountants. Dat laatste is trouwens ook het webadres van ons nieuwe webportaal. Op dit moment verschijnen er alleen artikels en nieuwsberichten van het IAB. Deze pagina’s verwijzen door naar de blog van het IAB: blog.be.accountants. In 2018 maken we een totale make-over van de nieuwe website. De geest van de blog blijft behouden. Verder hebben we het e-zine in een fris kleedje gestoken. De informatie is duidelijker en dynamischer. Tot slot heeft het IAB ook de weg gevonden naar de sociale media. Belangrijke informatie zal ook via deze kanalen worden gecommuniceerd. Meer informatie hierover leest u in dit jaarverslag.

Focus op kleine kantoren en KMO's

Het hele jaar door hebben we ons ingezet op de begeleiding en de bescherming van onze leden die werkzaam zijn in kleine structuren, voor wie we onder andere voorbereidende vormingen op de kwaliteitstoetsing georganiseerd hebben. Het begeleidende karakter blijven we vooropstellen opdat de procedures worden nageleefd. Enkel op die manier kunnen we de kwalitatieve dienstverlening aan klanten handhaven.

Wij zetten ons ook op internationaal niveau dagelijks in voor de belangenbehartiging van kleine kantoren. Samen met EFAA ijveren we ervoor dat bij de redactie van de internationale normen het Think-small-fi rstprincipe wordt toegepast. Wij zien er ten slotte toe op de proportionaliteit van de controlenormen, al dan niet gebaseerd op de ISA’s.

Verder hebben we onze bezorgdheden overgemaakt aan de minister van Justitie die zich bezighoudt met de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name over de opdrachten van onze leden. Wij hebben goede contacten gehad met minister Koen Geens en diens kabinet, in die mate zelfs dat wij ervan overtuigd zijn dat de teksten – als die beschikbaar worden gesteld – een positieve evolutie voor onze beroepen betekenen.

Tot slot beschermen we de belangen van onze leden bij de minister van Financiën, waar we wel worden gehoord, maar waar er niet naar ons wordt geluisterd. Wij zien toe op de verplichtingen van onze leden in het kader van de antiwitwaswetgeving en waken over de proportionaliteit ervan. Wij verwachten ook een duidelijke defi nitie van het begrip ernstige fiscale fraude. Wij eisen dat onze leden hun beroepsgeheim kunnen naleven bij een verzoek om informatie voorafgaand aan een controle en we willen bijkomende termijnen wanneer de applicaties van de FOD Financiën het jammer genoeg laten afweten. Wij hameren trouwens steevast op de stabiliteit van diezelfde applicaties.

Balans van 2017 : een grote stap naar digitalisering en begeleiding van onze leden in een steeds meer internationale context

Als we even terugblikken op het jaar 2017, dan valt één ding op: de ontwikkeling van digitale tools voor de leden was voor het IAB het hele jaar door een topprioriteit. Maar niet alleen voor hen. Binnen het Instituut zelf wordt werk gemaakt van de interne organisatie. De nieuwe tools hebben ook een impact op de diensten en hebben eigenlijk één belangrijk doel: meer inzetten op een positief contact met de leden. Daarnaast werd aandacht besteed aan de belangenbehartiging van al onze leden. De focus ligt daarbij vooral – en zoals altijd – op de leden die in een klein kantoor actief zijn en werken voor kmo’s, maar ook op leden die in grotere structuren werken. Tot slot hielden we ook rekening met de evoluties op het gebied van internationale normgeving, en op de toekomst van onze deontologie.

Digitale tools voor elke accountant en/of belanstigconsultent

Het e-loket hoeven we eigenlijk niet meer voor te stellen. De Raad heeft in 2015 al besloten om daar uw eigen beveiligde omgeving van te maken, waarmee u in contact kunt komen met uw Instituut. Via het e-loket kunt u :

 • uw privégegevens en die van uw vennootschappen of kantoren beheren ;
 • het stagedagboek van de stagiairs beheren ;
 • uw tussentijdse proeven opvolgen ;
 • uw permanente vormingsverslag indienen.

U heeft er alle baat bij om uw gegevens in het e-loket te updaten. Naast het eigen dossierbeheer krijgt u via het e-loket ook toegang tot de verschillende tools die het IAB gratis ter beschikking stelt:

 • Excel for Accountancy
 • Companyweb
 • App4Acc
 • BeExcellent

Nieuwe tool : Unified By Invoicing

Vorig jaar zag een nieuwe tool het levenslicht: een platform om elektronische facturen te verzenden en te ontvangen, genaamd Unifi ed by Invoicing. Bij het neerschrijven van dit voorwoord loopt de pilootfase ten einde. Wij hopen dan ook om het platform zeer snel toegankelijk te maken voor al onze leden.

In 2017 hebben we een nieuw project gestart in samenwerking met andere professionele federaties van vrije beroepen : het elektronische aandelenregister. Het project loopt nog. Tegen het einde van dit mandaat zouden we de tool ter beschikking willen stellen van onze leden.

Vervolgens stelt het IAB ook alles in het werk om de GDPR-regelgeving na te leven. De focus ligt daarbij zowel op de interne organisatie binnen het IAB als op de terbeschikkingstelling van documenten aan de leden. Samen met andere instituten en federaties werken we praktische fiches uit, die gevalideerd worden door de Privacycommissie zodat ook de leden compliant kunnen zijn.

Tot slot onderzoekt het IAB in 2018 ook de mogelijkheid om een tool voor de elektronische handtekening ter beschikking te stellen. Momenteel wordt een analyse gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor onze leden, waarbij rekening gehouden wordt met de praktische en financiële aspecten.

Belangenbehartiging van al onze leden in België en op internationaal toneel

In 2017 heeft het IAB een voltijdse medewerker aangesteld met als opdracht om de parlementaire werkzaamheden en de politieke debatten te volgen, zowel in België als in Europa. Doel? Zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de komende initiatieven en daar tijdig op reageren. Uiteraard hadden we in het verleden al uitstekende relaties met de kabinetten van onze ministers en de administraties. Regelmatig ontvangen we van hen teksten ter advies. Onze studiedienst en juridische dienst hebben bergen werk verzet in 2017. Ze hebben onder meer een analyse gemaakt en advies gebracht bij de wet van 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, de update van Boek XX van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de insolventie, het komende Wetboek van vennootschappen, de komende wet tot verplichte registratie van ondernemingen die diensten aanbieden, een groot aantal koninklijke besluiten en andere teksten.

Op Europees niveau hebben we, via verschillende organisaties waar we lid van zijn, gereageerd op een aantal initiatieven. Op Europees niveau staan we voor twee tegenovergestelde dossiers: enerzijds wil de Europese Commissie meer controle op de fiscale tussenpersonen en anderzijds wil ze via een Dienstenpakket de markt van vrije beroepers dereguleren en liberaliseren. Beide voorstellen bevatten onaanvaardbare elementen waartegen we ons blijven verzetten. Verder in dit verslag leest u welke acties we via de Europese organisaties hebben ondernomen.

Het Instituut voert opdrachten uit die hem wettelijk werden toevertrouwd. Daarbij staan alle leden steeds centraal, ongeacht ze accountant of belastingconsulent zijn en in een klein of groot kantoor werken.

Deontologie en bescherming van titels en monopolies

Uiteraard heeft het IAB zich ook toegelegd op zijn historische opdracht: de kwaliteit van de diensten die onze leden aanbieden garanderen en toezien op de deontologische verplichtingen. Verder bleven we er ook in 2017 over waken dat onze titels niet onterecht werden gedragen door concurrenten of dat onze taken door andere niet-erkende beroepsbeoefenaars werden uitgeoefend.

Wij hebben in 2017 51 dossiers geopend in het kader van de bescherming van titels en monopolies, en hebben 273 tuchtdossiers behandeld. De herziening van de wet van 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen heeft ertoe geleid dat de procedures voor het IAB en voor de vervolgde leden minder zwaar worden, vooral wanneer het om kleine inbreuken of vergetelheden gaat.

 • Benoît vanderstichelenVoorzitter
 • Bart van coileOndervoorzitter

Bestuur

 • Raad
 • Uitvoerend comité
 • Commissarissen
 • Interinstitutencomité
 • Organigram
 • Beroep in cijfers
 • Samenstelling
 • Opvallende gebeurtenissen
 • Raadsbeslissingen

Samenstelling

RAAD 

De Raad telt veertien leden en wordt om de drie jaar door de algemene vergadering verkozen. Hij verzekert de werking van het Instituut en beschikt over alle bevoegdheden om alle daden van bestuur of beschikking te stellen die door de wet of de regelgeving niet aan zijn bevoegdheid zijn onttrokken of aanandere organen toevertrouwd.

Voorzitter
Benoît Vanderstichelen

Ondervoorzitter
Bart Van Coile

Nederlandstalige leden
Denise Bauwens, Rolf Declerck, Johan De Coster, Gonda Schelfhaut, Philippe Vanclooster, Hein Vandelanotte

Franstalige leden
Jean-Marc Behaghel, Vincent Delvaux, Jean-Luc Kilesse, Sindy Maenhout, Aurore Mons delle Roche, Joëlle Van Hecke

Gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie (24.01.2017)

De ondervoorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), en de voorzitters van het Beroepsinstituut van Boekhouders-Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) hebben op 24 januari 2017 hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd.

Samen met twee andere beroepsinstituten
De (onder)voorzitters van elk Instituut namen het woord. Bart Van Coile somde namens het IAB de belangrijkste uitdagingen voor het beroep op. Er worden verschillende lijnen uitgezet:

 • Redactie van een reeks koninklijke besluiten:
  - koninklijk besluit met betrekking tot de stage (nog lopende)
  - koninklijk besluit met betrekking tot de deontologie
  - koninklijk besluit met betrekking tot de kwaliteitstoetsing
 • Wijzigingen, met als orgelpunt de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999 
 • Update van de controlenormen: werkzaamheden worden binnenkort afgesloten
 • Toenadering tussen de drie Instituten: de gesprekken zijn nog lopende. Binnenkort komt er meer schot in de zaak.

Algemene vergadering (22.04.2017)

Op 22 april 2017 opende Benoît Vanderstichelen de eenendertigste algemene vergadering van het Instituut. Meer dan 500 leden waren aanwezig.

De voorzitter en ondervoorzitter brengen om beurten verslag van de projecten die het Instituut in 2017 is begonnen. Bart Van Coile deelt mee dat het Instituut 3.288 examens heeft georganiseerd in zijn examenruimte. Benoît Vanderstichelen sluit daarop aan en meldt dat de stage verder zal worden gemoderniseerd.

Bart Van Coile verduidelijkt dat het Instituut wettelijk verplicht is om specifieke opleidingen te organiseren voor zijn leden en stagiairs.

Met betrekking tot de financiële situatie van het Instituut heeft de algemene vergadering de jaarrekening van 2016 goedgekeurd, net als de begroting van 2017. De administratieve
kosten en de procedurekosten worden ook goedgekeurd.

Academisch deel

Het Instituut heeft het genoegen gehad om minister van Justitie Koen Geens te mogen ontvangen. Hij begon zijn toespraak met een korte geschiedenis van het Belgische vennootschapsrecht en vergeleek dat met de situatie in onze buurlanden. Tot slot ontvouwde hij de grote lijnen van het nieuwe vennootschapsrecht.

Ontmoeting met magistraten (11.05.2017)

Op 11 mei 2017 ontmoette het uitvoerend comité de magistraten en de benoemde leden die in onze tuchtcommissies zetelen. Tijdens deze vergadering stelt de voorzitter in eerste instantie de grote lijnen van het strategisch beleid van het Instituut voor. Vervolgens worden verschillende statistieken van deze commissies besproken.

De problematiek rond de uitvoering van de straffen en de opschortingen die door de tuchtorganen worden uitgesproken, wordt aangekaart. Verder wordt ook verduidelijking gebracht bij de procedurekosten per aantal klachten. Er wordt tot slot ook overeengekomen dat er tijdens de volgende wijziging aan de tuchtwet een opschorting van straffen kan worden voorgesteld aan onze twee bevoegde ministers.

 

Er wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de kwaliteitstoetsing, wat de gevolgen zijn op de dossiers die doorverwezen worden naar de tuchtorganen.

Deze vergadering is vooral bedoeld om standpunten uit te wisselen rond de procedures en om informatie te delen over de activiteiten van het Instituut.

Jaarlijkse lunch met de commissieleden (01.06.2017)

De Raad van het IAB belast verschillende commissies met specifieke onderdelen van onze beroepen. De bedoeling is voornamelijk om in te spelen op de toekomstige trends en evoluties.

Elke commissie bestaat uit een aantal leden en wordt voorgezeten door een voorzitter. Zonder deze commissies zou het Instituut onmogelijk al zijn opdrachten kunnen uitvoeren.

Om hen te bedanken, nodigt de Raad traditiegetrouw alle commissieleden uit op een lunch. De raadsleden maken van deze gelegenheid gebruik om te luisteren naar de bekommernissen van de commissieleden.

Vorig jaar vond de lunch plaats op 1 juni 2017. De voorzitter en ondervoorzitter van het IAB gaven tijdens hun toespraak toe dat het Instituut niet zou bestaan zonder zijn commissies. Vervolgens mocht elke commissievoorzitter het woord nemen om de werkzaamheden van zijn of haar commissie toe te lichten.

Van elke commissie kwam een gedetailleerde stand van zaken. Wij komen hier in een ander hoofdstuk op terug.

Het Instituut is trots op zijn commissieleden die zich steevast blijven inzetten voor hun confraters en voor het beroep.
Een welgemeende DANKJEWEL!

Strategisch Comité (10-11.07.2017)

Het uitvoerend comité kwam op 10 en 11 juli 2017 samen met als doel om een stand van zaken op te maken van de beslissingen van de strategische raad van 2016. Verder bereidde het uitvoerend comité een strategisch plan 2017-2019 voor.

De strategische Raad van 2016 hechtte vooral belang aan de modernisering van de controlenormen, aan het e-mandaat, het elektronisch aandelenregister, e-learning, de communicatie en de toenadering tussen de Instituten.

De meeste van deze punten werden uiteindelijk in het strategisch plan van de Raad verwerkt voor de periode 2017-2019.

Een van de meest concrete verwezenlijkingen ter modernisering van onze kantoren is misschien wel e-invoicing. De Raad heeft uiteindelijk een overeenkomst gesloten met UnifiedPost. De grote lijnen van het project werden intussen bekendgemaakt tijdens het IAB-congres van 5 oktober 2017.

Wat de communicatie betreft, werden alle tools waarmee het Instituut in contact komt met onze leden in een fris kleedje gestoken. Exponenten daarvan zijn de toegankelijke website, het overzichtelijke e-zine, een herkenbaar logo en de omarming van de sociale media.

De wettelijke en normatieve werkzaamheden hebben een fundamentele impact op de verschillende aspecten van het beroep. Denk bijvoorbeeld aan de stagiairs die voortaan als volwaardige leden worden beschouwd, aan de invoering van de terechtwijzing en de kwaliteitstoetsing en zelfs de opdrachtbrief die voortaan in de wet opgenomen worden. Voorts wordt het Wetboek van vennootschappen op initiatief van de minister van Justitie volledig hervormd. Het Instituut heeft meermaals doortastend opgetreden teneinde de minister ervan te overtuigen om een status quo te behouden voor de verschillende opdrachten die toevertrouwd zijn aan de accountants en de bedrijfsrevisoren. Het koninklijk besluit van 2003 betreffende de stage onderging een update opdat stagiairs als volwaardig lid van het IAB kunnen worden beschouwd, maar ook opdat enkele problemen waarmee de Stagecommissie de afgelopen jaren te maken kreeg, werden weggewerkt. De algemene controlenorm werd ook volledig hernieuwd in overleg met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Tot slot wordt werk gemaakt van een toenadering tussen de Instituten. In eerste instantie gebeurt dat alleen met het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders-Fiscalisten. Er werd alvast contact opgenomen met de bevoegde ministers en beide Raden hebben een protocolakkoord ondertekend dat de toenadering in grote lijnen bepaalt.

IAB-Congres : Samen toekomst maken (05.10.2017)

Het IAB-congres geldt als een jaarlijks moment waarop informatie kan worden uitgewisseld. Voor het IAB is dat dan ook het moment bij uitstek om zijn visie te delen, te focussen op een of ander thema en de aandacht te vestigen op een praktische tool. Tegelijk kan er ook genetwerkt worden of van gedachte gewisseld worden. 

De digitalisering heeft een belangrijke impact op heel wat aspecten van het beroep, gaande van de interne organisatie, over de praktijk tot de communicatie en de relatie met de klant).

Ook bij de openingssessie was duidelijk dat de elektronische factuur het centrale thema was. Het beroep speelt een hoofdrol om e-invoicing te promoten bij kmo’s. Om kmo’s daarin te begeleiden, werd het nieuwe e-invoicingplatform voorgesteld in aanwezigheid van minister Alexander De Croo.

Daarnaast kon u ook informatie inwinnen in andere domeinen: de gevolgen voor de stagiairs en de leden sinds de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999, de hervorming van het vennootschapsrecht, de nieuwe IAB-normen (want hoewel de ISA’s niet van toepassing zijn op kmo’s, moeten de controlenormen op die kmo’s wel geüpdatet worden), boekhoudkundige ruling…

Tijdens de slotsessie, die net voor de walkingdinner plaatsvond, lichtten de voorzitter en de ondervoorzitter in grote lijnen de drie belangrijkste werkzaamheden voor het beroep toe. 

Puntsgewijze opsomming

 • nieuwe tools, onder andere het e-invoicingplatform
 • nieuw communicatiebeleid, uitgewerkt rond het logo Be.Accountants - Be-Tax advisors
 • Ontwikkeling van nieuwe tools

Forum for the future (22-23.11.2017)

De negende editie van het congres van de economische beroepen had als slogan: Build on trust.

Waarom? Omdat vertrouwen – de sleutel van de relaties met onze klanten – een antwoord biedt op de veranderingen binnen ons beroep. 

Daarvoor werden 200 conferenties georganiseerd, verspreid over twee dagen, met slechts één doel: antwoorden vinden op de behoeften van de economische beroepsbeoefenaars in het licht van de veranderingen van het beroep.

Naast de drink van de voorzitters op de gezamenlijke stand met het BIBF, organiseerde het IAB tal van conferenties en informatiesessies. Voor de studenten organiseerden we de conferentie “Word jij de accountant van morgen”, en voor onze lezen hadden we een heel programma opgesteld: de hervorming van het vennootschapsrecht, GDPR, Unified by Invoicing, de nieuwe wet tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (met focus op de impact op het kantoor en de samenwerking met de CFI).

Op onze gemeenschappelijke stand met het BIBF kregen de leden en stagiairs de kans om raadsleden, voorzitters of ondervoorzitters te ontmoeten, maar ook om een babbeltje te slaan met medewerkers van het IAB. Want ook hier werd samen toekomst gemaakt.

Wijzigingen aan de wet van 22 april 1999

De wet van 3 september 2017 wijzigde de wet van 22 april 1999 op onderstaande punten:

 • Het Instituut mag voortaan toezien op de naleving van de toelatingsvoorwaarden voor accountants en belastingconsulenten. Het mag ook de rechten verdedigen en de gemeenschappelijke belangen behartigen van zijn leden.
 • Stagiairs worden voortaan beschouwd als volwaardige leden van het Instituut. Ze zullen op een lijst verschijnen die gelijkaardig is aan het tableau van de leden. De tuchtorganen worden verder bevoegd voor de stagiairs. Vennootschappen van stagiairs zullen eveneens erkend worden door het Instituut. De duurtijd van de stage is gewijzigd en telt minimaal drie jaar en maximaal acht jaar. Indien een stagiair binnen die periode niet geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen, kan die zich pas na een periode van drie jaar opnieuw inschrijven voor het toelatingsexamen.
 • De kwaliteitstoetsing, de Commissie kwaliteitstoetsing en de werking ervan worden opgenomen in de wet.
 • De opdrachtbrief wordt verplicht voor alle diensten. De modaliteiten moeten nog worden vastgelegd in een koninklijk besluit.
 • Een lid kan worden terechtgewezen indien het zijn ledenbijdrage niet betaalt, indien het geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, indien het zijn permanente vorming niet naleeft of indien het een deelname aan de kwaliteitstoetsing weigert.
 • Het Instituut, diens organen en de personeelsleden worden onderworpen aan de bepalingen van artikel 458 van het Strafwetboek met betrekking tot het beroepsgeheim.

Vennootschappen: overzicht van de raadsbeslissingen

Professionele vennootschap binnen een groep – art. 7 KB 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
De Raad keurde de aanvraag tot erkenning goed van een professionele vennootschap opgericht binnen een vennootschapsgroep of een beroepsgroepering, en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat, diensten te verlenen als bedoeld in de artikels 34 en 38 van de wet, aan de ondernemingen van de groep. Deze vennootschap voldeed immers aan alle voorwaarden opgelegd door artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Om de erkenning van de Raad te verkrijgen, diende de professionele vennootschap zich ertoe te verbinden enkel de professionele activiteiten uit te voeren voor de vennootschappen die deel uitmaken van de beroepsgroepering of vennootschapsgroep en diende op basis van lid 4 van artikel 7 van het koninklijk besluit aan te tonen dat de groep wel voldeed aan de kwalificatie als beroepsgroepering volgens de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen.

Middelenvennootschap
De Raad heeft de voorwaarden voor het uitoefenen van een bestuursmandaat in een middelenvennootschap versoepeld.

 

Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants, mag de extern accountant en/of extern belastingconsulent samen met andere personen die geen titel van accountant en/of belastingconsulent of een in het buitenland als gelijkwaardig erkende titel voeren, een vereniging of een vennootschap oprichten, wanneer deze tot doel heeft het in gemeenschap brengen van alle of een gedeelte der kosten die verband houden met hun beroepsuitoefening, en wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

1. De vennootschap mag slechts worden opgericht met personen wier beroep van intellectuele en dienstverlenende aard is en op voorwaarde dat het gaat om een beroep dat in ten minste een van de landen van de Europese Unie georganiseerd en gereglementeerd is.

De vennootschap kan evenwel worden opgericht met andere dan hogervermelde personen voor zover de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door accountants en/ of belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut en er tevens wordt op toegezien dat de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim van de externe accountants en/of externe belastingconsulenten die zaakvoerder/bestuurder of vennoot zijn van de vennootschap, te allen tijde gewaarborgd blijven;

Vennootschappen: overzicht van de raadsbeslissingen

2. De vennoten mogen bij het gebruik van de maatschappelijke benaming geen nadelige verwarring met een door het Instituut erkende professionele vennootschap veroorzaken;

3. De vennootschap mag geen professionele activiteiten, opgesomd in de artikels 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, of hiermee verenigbare werkzaamheden, uitoefenen. Zij mag ook niet worden belast met het innen van honoraria voor opdrachten behorend tot de beroepsactiviteiten van de vennoten.

Eventueel kan ook een middelenvennootschap worden opgericht met verwanten of aangetrouwde familieleden in de tweede graad. De leden van het Instituut mogen dan bij de uitoefening van hun beroep niet verwijzen naar de benaming van die vennootschap.

De middelen kunnen tevens ter beschikking worden gesteld aan derden voor zover aan volgende bijkomstige voorwaarden is voldaan:

 • de onafhankelijkheid van de externe accountants of
  externe belastingconsulenten, die zaakvoerder/bestuurder
  of vennoot zijn van de vennootschap, dient te allen tijde
  gewaarborgd te blijven;
 • de omzet van de vennootschap moet voor minstens 50 %
  voortkomen uit de terbeschikkingstelling van middelen aan
  de vennoten, leden van het IAB.

Vennootschappen: overzicht van de raadsbeslissingen

Patrimoniumvennootschap
De Raad heeft de voorwaarden voor het uitoefenen van een patrimoniumvennootschap aangepast. De voorwaarden luiden nu:

 • De accountant en/of belastingconsulent kan, alleen of met andere personen, een patrimoniumvennootschap oprichten met als activiteit het beheer van een roerend of onroerend privépatrimonium, met uitsluiting van iedere andere economische activiteit en van de werkzaamheden die tot de functie behoren van accountant en/of belastingconsulent (artikelen 34, 37 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen);
 • De omvang van het patrimonium is niet van die aard dat het beheer ervan een professioneel karakter aanneemt. Het beheer dient dus louter privé te blijven;
 • De accountant en/of belastingconsulent die een mandaat uitoefent in de patrimoniumvennootschap, oefent geen enkele activiteit van accountant of belastingconsulent uit voor rekening van de aandeelhouders/vennoten1 en/of bestuurders/zaakvoerders van de patrimoniumvennootschap;
 • Het mandaat van de accountant en/of belastingconsulent in de patrimoniumvennootschap is onbezoldigd.

Het Instituut dient steeds geïnformeerd te worden over iedere wijziging in de samenstelling van het aandeelhouderschap of het bestuursorgaan van de patrimoniumvennootschap, evenals van een wijziging van haar maatschappelijk doel.

Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Instituut. Dat omvat de afhandeling van de lopende zaken, het toezicht op de financiële toestand van het Instituut, de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad en de leiding van het personeel.

De Raad van het Instituut kan ook bepaalde opdrachten delegeren aan het uitvoerend comité, behalve de opdrachten die door de wet of een reglement uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de Raad of aan een ander orgaan.

Samenstelling 
Voorzitter: Benoît Vanderstichelen
Ondervoorzitter: Bart Van Coile
Nederlandstalige secretaris-penningmeester: Johan De Coster
Franstalige secretaris: Jean-Luc Kilesse
Leden: Hein Vandelanotte /Nederlandstalig lid
Vincent Delvaux /Franstalig lid

 

Commissarissen

De algemene vergadering verkiest elk jaar een Nederlandstalige en een Franstalige commissaris. Het mandaat kan twee keer worden hernieuwd. De commissarissen gaan het ontwerp van de jaarrekening na voor de voorlegging aan de Raad, nadat het in eerste instantie werd voorgelegd aan de secretaris-penningmeester. Het verslag over de verificatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

IAB-IBR-BIBF

Het Interinstitutencomité, dat opgericht is bij artikel 53 van de wet van 22 april 1999, verenigt alle voorzitters, ondervoorzitters en directeurs van de drie Instituten.

In de loop van 2017 en onder het voorzitterschap van het BIBF vonden vier vergaderingen plaats (op 29 maart, 14 juni, 13 september en 29 november).

De agenda van deze vergaderingen bestaat uit drie grote rubrieken.

Nieuws van de Instituten
In deze rubriek stelt elk Instituut de voornaamste elementen van zijn activiteit tijdens de verstreken periode voor.

Nieuws op het vlak van de wetgeving
In 2017 hebben de drie Instituten de evolutie van de wetgeving opgevolgd in de volgende domeinen:

 • Het insolventierecht
 • De omzetting van de vierde antiwitwasrichtlijn
 • De wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen
 • De wijzigingen aan de wet van 22 april 1999

Andere kwesties van gemeenschappelijk belang

 • Tax-cificatie: de verschillende werkgroepen kwamen samen met de vertegenwoordigers van de Instituten en van de FOD Financiën
 • Forum for the Future: evaluatie van de editie 2016 en voorbereiding van de editie 2017
 • Samenwerking met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen
 • IFAC-Council van 15 en 16 november 2017
 • Synergiën tussen de verschillende Instituten
 • Leden-Natuurlijke personen
 • Stagiairs

Leden-Natuurlijke personen

 • Verdeling per titel

  Accountants877
  belastingconsulenten4150
  accountants-belastingconsulenten1208
 • Verdeling per geslacht

  vrouwen1787
  mannen4164
 • Verdeling interne/externe leden

  interne leden1885
  externe leden4366
 • Verdeling per taalrol

  Franstalige leden2353
  Nederlandstalige leden3998

Stagiairs

 • Verdeling per titel

  stagiairs-belastingconsulenten397
  stagiairs-accountants1580
 • Verdeling per geslacht

  vrouwen939
  mannen1042
 • Verdeling per taalrol

  Franstalige stagiairs609
  Nederlandstalige stagiairs1369

Commissies

 • Kwaliteit
 • Stage
 • Technische en beroepsgerelateerde commissies
 • Communicatie
 • Rechtspraak en alternatieve geschillenbeslechting
 • Servicedesk
 • INTERNATIONALE INSTELLINGEN

Commissie Kwaliteitstoetsing

De Commissie kwaliteitstoetsing is belast met de organisatie van de kwaliteitstoetsing binnen het Instituut volgens de gelijknamige norm.

Samenstelling 
Voorzitter
Hein Vandelanotte
Ondervoorzitter 
Jean-Luc Kilesse
Nederlandstalige leden
Denise Bauwens, Erwin Boumans, Geert Dilles, Jan Lammens, Jos Leroy, Steven Van Laer, Alain Van Ryckeghem
Franstalige leden
Christine Cloquet, Jacques Drèze, Luc Faij, Yun-Hee Mottint, Eric Nicolet, Nathalie Procureur, Yves Souris

Commissie van begeleiding en Toezicht

Als commissie blijven wij het accent leggen op begeleiding en ondersteuning van onze leden die wettelijke opdrachten uitvoeren.

Commissie permanente vorming

De doelstelling van de Commissie permanente vorming blijft om enerzijds te zorgen dat de leden kunnen beschikken over een kwalitatief en uitgebreid aanbod van opleidingen teneinde hun beroepskennis te vervolmaken, en anderzijds de voortdurende begeleiding en opvolging van de leden inzake hun verplichtingen met betrekking tot hun permanente beroepsopleiding.

 

Commissie Antiwitwas

Gezien het algemene belang van alle documenten en de strikte termijnen waarin de teksten gecoördineerd moesten worden,werden alle leden van de IAB-Commissie antiwitwas heel nauw betrokken bij de werkzaamheden van de Interinstitutencomissie antiwitwas.

 

Interinstitutencommissie antiwitwas

De agenda van de Interinstitutenwerkgroep antiwitwas werd het hele jaar 2017 gevormd door de omzetting van de vierde antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht en de follow-up als gevolg van de gemeenschappelijke evaluatie van België door de FAG-GAFI.

Stagecommissie

De Stagecommissie, opgericht bij wet van 22 april 1999 en bij koninklijk besluit van 8 april 2003, volgt de beroepsopleiding van de stagiairs op en ziet toe op de naleving van hun wettelijke verplichtingen.

Samenstelling 

Voorzittere
Joëlle Van Hecke

Ondervoorzitter
Leon Kerfs

Effectieve leden (NL)
Jean-Marie Hillewaere, Staf Jongen, Kathleen Peirsman, Gonda Schelfhaut, Patrick Vanderperre

Effectieve leden (FR)
Didier Bouckaert, Michel Detry, Benoît Devaux, Jean-Marc Marechal, Evelyne Paquet

 

Effectieve plaatsvervangende leden (NL)
Albert Bauwens, Gert Carmans, Anse Mertens, Chantal Smits, François Vermeiren

Effectieve plaatsvervangende leden (FR)
Marianne Chanoine, Micheline Claes, Véronique Martens, Dorian Terrier, Dino Tironi

Technische en beroepsgerelateerde commissies

 

Commissie voor boekhoudkundige normen

Door middel van adviezen en aanbevelingen draagt de CBN bij tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en tot de bepaling van wat een regelmatige boekhouding is, en dit ten aanzien van zowel de ondernemingen en de vennootschappen als van de (internationale) verengingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

 

Commissie members in business (MIB) 

Het IAB telt veel leden die geen opdrachten uitvoeren voor cliënten van een kantoor erkend door het IAB, BIBF of het IBR, maar die wel functies met veel verantwoordelijkheid bekleden in diverse ondernemingen.

Commissie gerechtsdeskundigen

Op 3 februari 2017 vond de eerste vergadering van de Commissie gerechtsdeskundigen plaats. Deze commissie zag het daglicht als gevolg van de wet van 10 april 2014 die een nationaal register voor gerechtsdeskundigen heeft opgericht. Die wet kwam op initiatief van minister van Justitie Koen Geens.

Communicatie

IAB op sociale media  : Een nieuwe start op facebook 

 • Meer samenhang tussen communicatiebeleid en sociale media
 • Lossere sfeer

 • Politiek en economisch drukkingsmiddel

Wacht daarom niet langer en volg ons op de verschillende kanalen.

Commissie BeExcellent    

BeExcellent is uitgegroeid tot dé tool voor de kantoororganisatie en is synoniem geworden voor de elektronische handleiding. Het IAB biedt modellen en procedures aan, het kantoor haalt die binnen, leest en past ze aan volgens de behoeften en omvang van de eigen organisatie.

Organen

Tuchtcommissie

Accountants en/of belastingconsulenten die hun beroepsverplichtingen niet nakomen, kunnen een tuchtstraf oplopen. Die wordt opgelegd en vastgesteld door onafhankelijke tuchtorganen, voorgezeten door een magistraat.

 

Commissie van beroep

Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie (accountants en belastingconsulenten) en van de Stagecommissie (stagiairs) wordt beroep ingesteld bij de Commissie van beroep. Deze commissie neemt eveneens kennis van verzoeken tot eerher stel inzake veroordelingen tot tuchtstraffen die niet vatbaar zijn voor uitwissing (schorsing en schrapping).

Overzicht Tuchtrechtspraak

OVERNAME DOOR DE STAGIAIR VAN CLIËNTEEL VAN ZIJN VOORMALIGE STAGEMEESTER

Retentie

 • Bewijs van teruggave van boekhoudbescheiden in de loop van de opdracht
 • Bewijs van teruggave van boekhoudbescheiden in de loop van de opdracht
 • Onbetaalde erelonen

TERKORTKOMINGEN AAN DE BEROEPSVERPLCHTINGEN

 • Klacht ingediend door de opvolger
 • Neerlegging van een niet-goedgekeurde jaarrekening bij de Nationale Bank van België
 • Opdracht tot het opstellen van de jaarrekening

ONAFHANKELIJKHEID

 • Bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

BELANGENCONFLICT

 • Optreden als bemiddelaar
 • Beëindigen van opdracht voor een vennootschap bij echtscheiding van de vennoten
 • Bijzondere mandaat in het kader van het Wetboek van vennootschappen

WAARDIGHEID

 • Naleving van de eigen boekhoudverplichtingen

TUCHTSTRAFFEN

 • Straf opgelegd aan het lid als natuurlijk persoon en aan zijn professionele vennootschap

SAMENWERKINGSVERBANDEN

 • Deel uitmaken van een netwerk waartoe een of meer andere bedrijven behoren

RECLAME

 • Commerciële mededeling waarvan de inhoud afbreuk doet aan de onafhankelijkheid

NIET-MEEWERKEN ANN DE KWALITEITSTOETSING

TUCHTPROCEDURE

 • Onontvankelijkheid van verzet

Rechtspraak betreffende de bescherming van de beroepstitels

Franstalige kamer van de rechtbank van koophandel van Brussel - 16 januari 2017

Op 22 oktober 2014 had de Tuchtcommissie in een zaak tegen een erkende vennootschap, net als tegen de zaakvoerder, een schrapping uitgesproken. Bovendien werd de vennootschap van rechtswege geschrapt door de KBO omdat ze gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening had ingediend. De statuten van deze vennootschap werden niet gewijzigd en de NACEBEL-code 69.201 (dat overeenstemt met activiteiten van accountants en belastingconsulenten) werd niet geschrapt. Daarom heeft de Raad van het Instituut een vordering ingesteld tegen de vennootschap en de zaakvoerder. Op 16 januari 2017 sprak de rechtbank de nietigheid en de ontbinding van de vennootschap in kwestie uit, en verwees de vennootschap in de kosten. De rechtbank stelde vervolgens een vereffenaar aan en beval de vereffenaar om uittreksels van het vonnis te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Onverenigbare Activiteiten

Handelstussenpersoon

Een extern accountant-belastingconsulent vroeg de Raad toe lating om enerzijds een samenwerkingsplatform te starten met zijn klanten en anderzijds een mandaat uit te oefenen als zaak voerder in een niet-erkende vennootschap met als maatschap pelijk doel het uitbaten en beheren van een ‘businesscenter’.

 

 

Beheer vor rekening van een derde van diens privaat vermogen, mandaat als nota riël zorgvolmachtdrager

Arbitragecomissie

Om een alternatief te bieden voor de klassieke gerechtelijke procedure, werd binnen het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten een Arbitragecommissie opgericht, met een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Die commissie doet uitspraak over ereloongeschillen tussen accountants en/ of belastingconsulenten en hun cliënten.

 

Verzoeningscommissie

Op grond van artikel 24 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants kan met instemming van beide partijen een geschil tussen exter ne accountants en/of belastingconsulenten voorgelegd worden aan een Verzoeningscommissie, opgericht binnen het Instituut.

Servicedesk

De servicedesk fungeert als eerstelijnshulp voor alle leden en stagiairs van het IAB. De dienst begeleidt hen in de eerste plaats bij problemen rond het informatie- en uitwisselingsplatform en rond de toegang tot BeExcellent, App4Acc en Companyweb.

De servicedesk is dagelijks bereikbaar tussen 9 uur en 17 uur, via servicedesk@iec-iab.be of 02 221 10 00.

Accountancy Europe

Accountancy Europe is de overkoepelende Europese organisatie van 50 beroepsverenigingen, zoals het IAB, uit 37 landen, die in totaal 1 miljoen accountants, auditors en adviseurs vertegenwoordigt.

 

Confédération Fiscale Européenne (CFE)

De Confédération Fiscale Européenne (CFE) is een internationa le vereniging zonder winstoogmerk (ivzw) naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Brussel. De CFE telt 26 lidorga nisaties uit 21 Europese staten en vertegenwoordigt meer dan 200 000 belastingconsulenten.

International Federation of accountants (IFAC)

De IFAC is een internationale federatie die 175 lidorganisaties of -verenigingen verenigt uit meer dan 130 landen en bijna 3 miljoen beroepsbeoefenaars vertegenwoordigt die hun werkzaamheden uitoefenen, hetzij als zelfstandige, als werknemer, in overheids dienst of als academicus. Het doel van de IFAC is het dienen van het openbaar belang door de boekhoudkundige beroepen wereld wijd aan te zetten tot het leveren van hoogkwalitatieve diensten.

 

International Fiscal Association (IFA)

De activiteiten van de IFA behelzen de studie en het onderzoek van het internationaal fiscaal recht en de fiscale rechtsverge lijking, alsook de economische en financiële aspecten van de fiscaliteit

ETAF : Wordt het IAB Lid ?

Begin juli 2017 trad het IAB toe als observerend lid van de European Tax Advisors Federation (ETAF). De Raad van het IAB wou zich immers aansluiten bij een sterke organisatie die de be langen van onze belastingconsulenten behartigt. De voorzitter van ETAF, Philippe Arraou, werd in een van onze nummers van Accountancy & Tax geïnterviewd.

 

Belgisch-nederlandse gespreksgroep

De Belgische Instituten, het IAB en het IBR, ontmoeten twee keer per jaar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accoun tants (NBA).

Fédération Internationale des experts-comptables francophones (FIDEF)

FIDEF werd in 1981 opgericht op initiatief van een aantal beroepsbeoefenaars uit vijftien landen. Vandaag overkoepelt FIDEF 48 organisaties uit 37 landen, verspreid over vier con tinenten. De organisatie vertegenwoordigt daarmee 100.000 beroepsbeoefenaars.

Publicaties 2017

 • Accountancy & Tax
 • E-zine

E-zine

Wekelijks bracht het e-zine een samenvatting van alle kortberichten in Heet van de Naald.

Ze kunnen geraadpleegd worden op onze website : http://be.accountants